ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
ISO 14001:2004
 
Po co firmie system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: 2004?
Firmy i przedsiębiorstwa na całym świecie dążą do tego, by certyfikat niezależnej organizacji potwierdził, że dobrowolnie prowadzą działalność w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnością za środowisko w swoim otoczeniu.
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004 uzyskany od niezależnej, budzącej zaufanie i uznawanej w relacjach międzynarodowych organizacji certyfikującej, ma ważne znaczenie w relacjach między producentem i klientem, a często wręcz przesądza o zapewnieniu sobie przewagi na rynku.
 
 
Korzyści jakie odnoszą certyfikowane firmy w zakresie systemu zarządzania środowiskowego są następujące :
lansowanie produktu wytwarzanego w firmie zgodnie z zasadami przyjaznymi środowisku;
wszechstronne uporządkowanie spraw środowiskowych (odpowiedzialność, kompetencje);
zmniejszenie oddziaływania na otoczenie poprzez realizację wyznaczonych celów środowiskowych (odpowiednie planowanie);
identyfikację i przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących środowiska;
zmniejszenie lub znaczna redukcja kosztów (energia, odpady, surowce) - zmniejszenie ilości odpadów i lepsze wykorzystanie surowców naturalnych redukuje koszt i zwiększa zysk;
zminimalizowanie wystąpienia ryzyka awarii ekologicznych,
poprawę bezpieczeństwa pracy,
ułatwienie współpracy z urzędami,
instytucje takie jak banki, giełdy, firmy ubezpieczeniowe coraz częściej oceniają ryzyko środowiskowe prowadzonej działalności;
wzrasta zainteresowanie inwestorów technologiami przyjaznymi dla środowiska;
tworzy się pozytywny wizerunek firmy
zwiększa się motywacja załogi do działań przyjaznych środowisku.
 
Dzięki wdrożeniu jednego zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 zalety i korzyści jednego i drugiego sumują się, zaś części wspólne obu systemów można zawrzeć w jednym dokumencie dotyczącym danego zagadnienia
 
Co należy zrobić by wdrożyć normę ISO 14001:2004?
Przeprowadzić Przegląd Wstępny w firmie - określenie obecnej pozycji firmy względem wymagań środowiskowych,
Opracować Politykę środowiskową, określić cele i zadania środowiskowe, sporządzić program zarządzania środowiskowego,
Przeanalizować aspekty środowiskowe i zidentyfikować znaczące aspekty środowiskowe,
Określić wymagania prawne i inne odnoszące się do firmy w zakresie ochrony środowiska,
Przeprowadzić analizę możliwych do wystąpienia sytuacji awaryjnych i określić sposoby reagowania na te sytuacje ( ocena ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych),
Zaplanować te działania w firmie, które mogą spowodować odchylenie od polityki, celów i zadań środowiskowych, oraz ustalić dla nich kryteria operacyjne,
Określić procedurę dokonywania monitorowania i pomiarów środowiskowych kluczowych charakterystyk swoich operacji w firmie,
Opracować sposoby komunikowania się wewnątrz firmy oraz z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami.
   
W czym może pomóc AUDIT-EKO, by wdrożyć w firmie i poddać certyfikacji system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: 2004?
Oferujemy kompleksową pomoc konsultingową we wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.
Przeprowadzamy Przegląd Wstępny w firmie oraz określamy zakres spełniania wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska,
Przygotowujemy dokumentację systemową - procedury, instrukcje.
Prowadzimy szkolenia dotyczące wymagań nowej normy ISO 14001:2004 oraz prowadzimy szkolenia dla auditorów wewnętrznych. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne zaświadczenia.
Przeprowadzamy audit wewnętrzny w organizacji oraz dokonujemy przeglądu najwyższego kierownictwa w firmie w zakresie wymagań normy ISO 14001:2004
Pomagamy w wyborze firmy certyfikującej, uczestniczymy w procesie certyfikacji jako głos doradczy.
   
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom