ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYMAGANIA PRAWNE I OCENA ZGODNOŚCI W OCHRONIE ŚRODOWISKA i BHP
 
Obsługa prawna w zakresie identyfikacji wymagań prawnych
Współpraca przy rozpoznawaniu nowych wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Śledzenie i raportowanie zmian w aktach prawnych z dziedziny ochrony środowiska, jak również identyfikacja wymagań prawnych odnoszących się do konkretnej działalności (spełnienie wymagań zawartych w punkcie 4.3.2 normy ISO 14001).
 
 
I.Identyfikację przepisów prawnych dotyczących w odpowiednich grupach tematycznych :
ochrona powietrza
gospodarka wodno - ściekowa
gospodarka odpadami
ochrona środowiska przed hałasem,
ochrona powierzchni ziemi
aspekt sanitarny ochrony prawnej środowiska (np. substancje trujące, ochrona zdrowia i życia ludzkiego)
ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ( np. awarie, pożary)
rola i zadania odpowiednich Inspekcji, np. : Ochrony Środowiska, Sanitarnej
   
Powyższa identyfikacja dotyczy kompleksowej regulacji prawnej tj. na szczeblu ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, prawa miejscowego: rozporządzenia wojewody, uchwały rady miasta, itp. , które winny obowiązywać w zakresie funkcjonowania firmy.

Realizacja etapu I przyczyni się do zapoznania konsultanta ze stanem wiedzy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz w ramach pracy nad etapem II spowoduje dokonywanie odpowiedniej selekcji „nowych” przepisów prawa .

 
II. Informacja o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska i tematów pokrewnych, (które są związane z Prawem ochrony środowiska np. substancje i materiały niebezpieczne) mając wpływ na funkcjonowanie firmy.
Proponowany czas realizacji etapu - miesięcznie/ kwartalnie/ co 6 miesięcy
Realizacja etapu odbywać się będzie poprzez:
Sporządzanie listy obowiązujących - nowych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska odnoszących się do firmy
Zapoznanie odpowiedzialnego pracownika z nowymi przepisami
   
W przypadku konieczności dostosowania się do nowych wymogów prawa zapewnia się również sprawowanie nadzoru konsultacyjnego i doradztwo fachowe podczas realizacji zadań wykonywanych bezpośrednio przez firmę związanych z prawem ochrony środowiska.
   
III. Przeprowadzenie oceny zgodności
Ocena zgodności to kompleksowa weryfikacja spełnienia przez przedsiębiorstwo wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i/lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem auditu oceny zgodności jest określenie zakresu wymagań prawnych w obszarach ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, dotyczących danej organizacji, a także weryfikacja ich faktycznej realizacji.
 
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom